Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

K ö z l e m é n y
Akasztó Község Önkormányzat által fenntartott Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJE
 a
2022/2023 nevelési évre
Beiratkozás helye:        Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 1.

Beiratkozás ideje:    

 • 2022. 04. 20. szerda
 • 2022. 04. 21. csütörtök
 • 2022. 04. 22. péntek

Beiratkozás reggel 7 órától 12 óráig történik a fent jelzett napokon.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

 1. gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat,
 2. a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 3. a gyermek anyakönyvi kivonata
 4. a gyermek TAJ kártyája

Kötelező beíratni ÓVODÁBA azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti. A 3. évet betöltött gyermek 2022. 09. 01. naptól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3 életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. A nevelési évre, a mini bölcsődei felvételre történő jelentkezés az óvodai beiratkozással egyidőben történik.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – április 15-éig benyújtott – kérelemben kezdeményezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az ún. e-papír szolgáltatás segítségével írásban megküldhető, vagy postai úton az illetékes járási hivatali osztály felé.
Az óvoda vezetője az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntését írásban közli a szülővel legkésőbb 2022. június 3-ig.
A szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérheti, hogy elektronikus úton értesítést kapjon gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.
Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

A felvételi kérelem a TUDNIVALÓK/LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK címszó alatt található: https://www.akasztovi.hu/letoltheto-dokumentumok/


/Madácsiné Végh Edit/
 intézményvezető

KÖZLEMÉNY

Akasztó Község Önkormányzat által fenntartott Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde
MINI BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS RENDJE
a
 2022/2023 nevelési évre
Beiratkozás ideje:
 • 2022. 04. 20. szerda
 • 2022. 04. 21. csütörtök
 • 2022. 04. 22. péntek
Beiratkozni lehet személyesen a Szent István utca 1. szám alatt.
Beiratkozás reggel 7 órától 12 óráig történik a fent jelzett napokon.


Beiratkozni lehet e-mail útján: akasztovi@kabel2.hu – a törvényes képviselők által aláírt nyomtatványokkal.
E napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik leendő mini bölcsődei jogviszonyt kívánnak létesíteni gyermeküknek.

Akasztó Község Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67. szám alatt biztosítja.
A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás intézménytípusa, mely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket.
A mini bölcsőde alaptevékenysége a gyermekek ellátása, gondozása-nevelése, gyermekétkeztetési feladatok ellátása.
A mini bölcsőde ellátási területe Akasztó község közigazgatási területe.
A mini bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 50 %-ig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.
A mini bölcsődébe történő felvétel a bölcsődei nevelési év idején folyamatos. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő, törvényes képviselő kérheti.
A felvételi kérelmet az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
Mini bölcsődei férőhely hiányában a benyújtott felvételi kérelmek a benyújtás időpontja alapján vezetett felvételi előjegyzésbe kerülnek. A gyermek mini bölcsődébe való felvételéről az intézményvezető dönt. A döntésnél figyelemvételre kerül a felvételi kérelem benyújtásának időpontja, a mini bölcsődei ellátás kezdetének kért időpontja, a gyermek napközbeni ellátására jogosultság feltételei.

A mini bölcsődei beiratkozáskor be kell mutatni:
 1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
 2. a kitöltött felvételi kérelmet
 3. a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, amit az ellátás megkezdésekor kell bemutatni.
 4. a gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványokat,
 5. a munkáltató igazolást a szülő munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló jogviszonyáról,
További benyújtandó dokumentumok az alábbiak fennállás esetén:
 1. a gyermek fejlődése érdekében az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolást,
 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolatát,
 3. egyedülállóság esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolás másolatát,
 4. szülő, törvényes képviselő idős korát vagy szociális helyzetét igazoló iratokat,
 5. a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolás másolatát (amennyiben a szülő nem jogosult gyermekvédelmi támogatásra),
 6. sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye,
A felvételi kérelem innen letölthető: bölcsődei felvételi kérelem/https://www.akasztovi.hu/letoltheto-dokumentumok/ 
A részletes felvételi szabályzat itt olvasható: akasztovi.hu/
Az intézményvezető a következő nevelési évre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntésével való egyet nem értés esetén a szülő, törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A mini bölcsődei felvétel elutasításának jóváhagyásáról, illetve a döntés megváltoztatásáról a fenntartó határozattal dönt.


Madácsiné Végh Edit
    intézményvezető

Kapcsolat


Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
OM 027 663
Székhely: 6221 Akasztó, Szent István utca 67.

Intézményvezető: Madácsiné Végh Edit

Telefon: 06204922099

E-mail:
akasztovi@kabel2.hu

Intézményünk nyitva tart:
Hétfő - Péntek
7.00 - 17.00 

Védőnői Szolgálat Akasztó
6221 Akasztó Szent István utca 1. 
E-mail:
I.körzet: vedono1@kabel2.hu
II.körzet: vedono2@kabel2.hu 

Háziorvosi Szolgálat
6221 Akasztó Szent István utca 1.

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 
6221 Akasztó Nyúl utca 4.
Tel./fax: +36 78 451 150
E-mail: gyjsz.akaszto@kabel2.hu