Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu


K ö z l e m é n y

Akasztó Község Önkormányzat által fenntartott Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJE  a
2024/2025 nevelési évre

Beiratkozás helye:       
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde
6221 Akasztó Szent István utca 67.

Beiratkozás ideje:
2024. 04. 22. hétfő
2024. 04. 23. kedd
2024. 04. 24. szerda
2024. 04. 25 csütörtök

Beiratkozás reggel 7 órától 11.30 (fél 12 óráig) történik a fent jelzett napokon.

Beiratkozáskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
a) a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat,
b) a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
c) a gyermek anyakönyvi kivonata
d) a gyermek TAJ kártyája
e) ha a gyermek pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakértői véleménnyel rendelkezik
A szülő tájékoztatja az intézményt a fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a teendő intézkedésekről.
 
                   KÖTELEZŐ BEÍRATNI azt a gyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti.
 

A 3. évet betöltött gyermek 2024. 09. 01. naptól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Felvehető az a gyermek is, aki a 2,5 életévét betölti, feltéve, hogy Akasztón lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a hivatalt.
Jogkövetkezménye van annak, ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket nem íratja be a szülő.
A szülő az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérheti tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31 napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

Az igazgató az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntését írásban közli a szülővel legkésőbb 2024. május 28-ig.

A szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérheti, hogy elektronikus úton értesítést kapjon gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

A felvételi kérelem innen letölthető: a_n_o_ovi-felveteli-kerelem-2024-docx
                                                                                        Madácsiné Végh Edit
                                                                                      igazgató
K ö z l e m é n y
Akasztó Község Önkormányzat által fenntartott Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
MINIBÖLCSŐDE BEIRATKOZÁS RENDJE a
2024/2025 nevelési évre
Beiratkozás helye:        
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67.

Beiratkozás ideje:               
2024. 04. 22. hétfő 
2024. 04. 23. kedd
2024. 04. 24. szerda
2024. 04. 25. csütörtök

Beiratkozás reggel 7 órától 11.30 (fél 12 óráig) történik a fent jelzett napokon.

A mini bölcsődei beiratkozáskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, amit az ellátás megkezdésekor kell bemutatni.
c) a gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványokat,
d) a munkáltató igazolást a szülő munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló jogviszonyáról,
e) ha a gyermek pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakértői véleménnyel rendelkezik
f) a szülő tájékoztatja az intézményt a fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a teendő intézkedésekről.

A mini bölcsődébe 20 hetes kortól 3 éves korig történik a gyermekek gondozása-nevelése, gyermekétkeztetési feladatok ellátása. A mini bölcsőde ellátás területe Akasztó község közigazgatási területe.
Akasztó Község Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67. szám alatt biztosítja.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
1. ha a gyermek szülője/ törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
2. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
3. a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
4. az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
5. a védelembe vett gyermeket.
A felvételi kérelmet az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde igazgatójához kell benyújtani.
Mini bölcsődei férőhely hiányában a benyújtott felvételi kérelmek a benyújtás időpontja alapján vezetett felvételi előjegyzésbe kerülnek. A gyermek mini bölcsődébe való felvételéről az igazgató dönt. A döntésnél figyelemvételre kerül a felvételi kérelem benyújtásának időpontja, a mini bölcsődei ellátás kezdetének kért időpontja, a gyermek napközbeni ellátására jogosultság feltételei. Az igazgató a következő nevelési évre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A döntéssel való egyet nem értés esetén a szülő, törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A mini bölcsődei felvétel elutasításának jóváhagyásáról, illetve a döntés megváltoztatásáról a fenntartó határozattal dönt.

A felvételi kérelem innen letölthető: a_n_o_mini-felveteli-kerelem-2024-docx
 
Madácsiné Végh Edit
    igazgató

Kapcsolat

 
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
OM 027 663
Székhely: 6221 Akasztó, Szent István utca 67.
Intézményvezető: Madácsiné Végh Edit
Telefon: 06204922099
E-mail: 
akasztovi@kabel2.hu

Intézményünk nyitva tart: Hétfő - Péntek
7.00 - 17.00  őráig

Védőnői Szolgálat Akasztó
6221 Akasztó Szent István utca 1. 
E-mail: 
I.körzet: vedono1@kabel2.hu
II.körzet: vedono2@kabel2.hu 

Háziorvosi Szolgálat
6221 Akasztó Szent István utca 1.

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 
6221 Akasztó Nyúl utca 4.
Tel./fax: 
+36 78 451 150
E-mail: gyjsz.akaszto@kabel2.hu