Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
K ö z l e m é n y

Akasztó Község Önkormányzat által fenntartott Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJE  a
2023/2024 nevelési évre

Beiratkozás helye:       
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde
6221 Akasztó Szent István utca 67.

Beiratkozás ideje:
2023. 04. 24. hétfő
2023. 04. 25. kedd
2023. 04. 26. szerda
2023. 04. 27 csütörtök
2023. 04. 28 péntek

Beiratkozás reggel 7 órától 8.30 (fél 9 óráig) történik a fent jelzett napokon.

Beiratkozáskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat,
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
a gyermek anyakönyvi kivonata
a gyermek TAJ kártyája
KÖTELEZŐ BEÍRATNI azt a gyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti. A 3. évet betöltött gyermek 2023. 09. 01. naptól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3 életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét KÜLFÖLDÖN teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. A nevelési évre, a mini bölcsődei felvételre történő jelentkezés az óvodai beiratkozással egyidőben történik. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket nem íratja be a szülő az intézményvezető felhívja a szülő figyelmét a jogkövetkezményekre
A szülő az óvodalátogatási kötelezettség alól FELMENTÉSÉT kérheti tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31 napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,. Különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.
Az óvoda vezetője az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntését írásban közli a szülővel legkésőbb 2023. június 3-ig. A szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérheti, hogy elektronikus úton értesítést kapjon gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.
Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.
Akasztó, 2022. 03. 16.                                                                                         Madácsiné Végh Edit intézményvezető
 
K ö z l e m é n y
Akasztó Község Önkormányzat által fenntartott Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
MINIBÖLCSŐDE BEIRATKOZÁS RENDJE a
2023/2024 nevelési évre

Beiratkozás helye:         Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67.

Beiratkozás ideje:                   2023. 04. 24. hétfő
2023. 04. 25. kedd
2023. 04. 26. szerda
2023. 04. 27. csütörtök
2023. 04. 28. péntek

Beiratkozás reggel 7 órától 8.30 (fél 9 óráig) történik a fent jelzett napokon.

Akasztó Község Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67. szám alatt biztosítja.
A mini bölcsőde a Gyermekjóléti alapellátás intézménytípusa, mely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket.
A mini bölcsőde alaptevékenysége a gyermekek ellátása, gondozása-nevelése, gyermekétkeztetési feladatok ellátása.
A mini bölcsőde ellátási területe Akasztó község közigazgatási területe.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

ha a gyermek szülője/ törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
a védelembe vett gyermeket.
A felvételi kérelmet az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
Mini bölcsődei férőhely hiányában a benyújtott felvételi kérelmek a benyújtás időpontja alapján vezetett felvételi előjegyzésbe kerülnek. A gyermek mini bölcsődébe való felvételéről az intézményvezető dönt. A döntésnél figyelemvételre kerül a felvételi kérelem benyújtásának időpontja, a mini bölcsődei ellátás kezdetének kért időpontja, a gyermek napközbeni ellátására jogosultság feltételei.

A mini bölcsődei beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, amit az ellátás megkezdésekor kell bemutatni.
a gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványokat,
a munkáltató igazolást a szülő munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló jogviszonyáról,
sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye,
A felvételi kérelem innen letölthető: akasztovi.hu /
A részletes felvételi szabályzat itt olvasható: akasztovi.hu/
Az intézményvezető a következő nevelési évre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntésével való egyet nem értés esetén a szülő, törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A mini bölcsődei felvétel elutasításának jóváhagyásáról, illetve a döntés megváltoztatásáról a fenntartó határozattal dönt.

Madácsiné Végh Edit
    intézményvezető

Kapcsolat

 
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
OM 027 663
Székhely: 6221 Akasztó, Szent István utca 67.
Intézményvezető: Madácsiné Végh Edit
Telefon: 06204922099
E-mail: 
akasztovi@kabel2.hu

Intézményünk nyitva tart: Hétfő - Péntek
7.00 - 17.00  őráig

Védőnői Szolgálat Akasztó
6221 Akasztó Szent István utca 1. 
E-mail: 
I.körzet: vedono1@kabel2.hu
II.körzet: vedono2@kabel2.hu 

Háziorvosi Szolgálat
6221 Akasztó Szent István utca 1.

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 
6221 Akasztó Nyúl utca 4.
Tel./fax: 
+36 78 451 150
E-mail: gyjsz.akaszto@kabel2.hu