Beiratkozás

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2020(II.12) határozata az óvodai beiratkozás rendjéről  

K Ö Z L E M É N Y

Akasztó Község Önkormányzat által fenntartott Akasztó Napközi Otthonos Óvoda 

Beiratkozási rendje

 a 2020/2021 nevelési évre
 

Beiratkozás helye:    Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

6221 Akasztó Szent I.utca.67

 

Beiratkozás ideje:     2020. 04. 20. hétfő

       2020. 04. 21. kedd

       2020. 04. 22. szerda
A beiratkozás reggel 7 órától 12 óráig történik a fent jelzett napokon.

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat,
- a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat,
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványokat,
- a gyermek anyakönyvi kivonata,

- a gyermek TAJ kártyája
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2020. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti. A 3. évet betöltött gyermek  2020. 09. 01. naptól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3.életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő 2020. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülje, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntését írásban közli a szülővel legkésőbb 2020. május 31-ig. A szülő az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérheti, hogy elektronikus úton értesítést kapjon gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról. 
                                                                                                                                                   / Madácsiné Végh Edit /
                                                                                           intézményvezető

Kapcsolat

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda
OM 027 663
Székhely: 6221 Akasztó, Szent István utca 67.
Telephely: 6221 Akasztó, Fő utca 88. 

Intézményvezető: Madácsiné Végh Edit

Telefon:
+36 78 451 190

E-mail:
akasztovi@kabel2.hu

Intézményünk nyitva tart:
Hétfő - Péntek
7.00 - 17.00 

Védőnői Szolgálat Akasztó
6221 Akasztó Szent István utca 1. 

Háziorvosi Szolgálat
6221 Akasztó Szent István utca 1.

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 
6221 Akasztó Nyúl utca 4.
Tel./fax: +36 78 451 150
E-mail: gyjsz.akaszto@kabel2.hu