Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Napocska csoport

KÖZLEMÉNY

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde
MINI BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS RENDJE
a
 2022/2023 nevelési évre
Beiratkozás ideje:
2022. 04. 20. szerda
2022. 04. 21. csütörtök
2022. 04. 22. péntek

Beiratkozni lehet személyesen a Szent István utca 1. szám alatt.
Beiratkozás reggel 7 órától 12 óráig történik a fent jelzett napokon.
Beiratkozni lehet e-mail útján: akasztovi@kabel2.hu – a törvényes képviselők által aláírt nyomtatványokkal.
E napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik leendő mini bölcsődei jogviszonyt kívánnak létesíteni gyermeküknek.

Akasztó Község Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67. szám alatt biztosítja.
A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás intézménytípusa, mely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket.
A mini bölcsőde alaptevékenysége a gyermekek ellátása, gondozása-nevelése, gyermekétkeztetési feladatok ellátása.
A mini bölcsőde ellátási területe Akasztó község közigazgatási területe.
A mini bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 50 %-ig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.
A mini bölcsődébe történő felvétel a bölcsődei nevelési év idején folyamatos. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő, törvényes képviselő kérheti.
A felvételi kérelmet az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
Mini bölcsődei férőhely hiányában a benyújtott felvételi kérelmek a benyújtás időpontja alapján vezetett felvételi előjegyzésbe kerülnek. A gyermek mini bölcsődébe való felvételéről az intézményvezető dönt. A döntésnél figyelemvételre kerül a felvételi kérelem benyújtásának időpontja, a mini bölcsődei ellátás kezdetének kért időpontja, a gyermek napközbeni ellátására jogosultság feltételei.

A mini bölcsődei beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
a kitöltött felvételi kérelmet
a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, amit az ellátás megkezdésekor kell bemutatni.
a gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványokat,
a munkáltató igazolást a szülő munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló jogviszonyáról,
További benyújtandó dokumentumok az alábbiak fennállás esetén:
a gyermek fejlődése érdekében az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolást,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolatát,
egyedülállóság esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolás másolatát,
szülő, törvényes képviselő idős korát vagy szociális helyzetét igazoló iratokat,
a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolás másolatát (amennyiben a szülő nem jogosult gyermekvédelmi támogatásra),
sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye,
A felvételi kérelem innen letölthető: bölcsődei felvételi kérelem/https://www.akasztovi.hu/letoltheto-dokumentumok/ 
A részletes felvételi szabályzat itt olvasható: akasztovi.hu/
Az intézményvezető a következő nevelési évre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntésével való egyet nem értés esetén a szülő, törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A mini bölcsődei felvétel elutasításának jóváhagyásáról, illetve a döntés megváltoztatásáról a fenntartó határozattal dönt.


Madácsiné Végh Edit
    intézményvezető